รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางอุดม ลีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ออกติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ
นางอุดม ลีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เนินเสรี
20 กุมภาพันธ์ 2563
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางอุดม ลีศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ที่ได้มาติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้