รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะพระธรรมฑูต อ.หนองไผ่ ได้มาทำการอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะโบน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี และคณะครูก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
พระครูพัชรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ อ.หนองไผ่
31 กรกฎาคม 2563
รับทราบการตรวจเยี่ยมของคณะพระธรรมฑูต
นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
22 กันยายน 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้