รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่พลศึกาาประจำอำเภอศรีเทพ ได้มาทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กนักเรียนที่อายุ 14 ปี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคณะผ๔้บริหารที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีเด็กเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพจำนวน 6 คน
นายธวัชชัย รัตนวงศ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
กรมพลศึกษา
23 ธันวาคม 2563
โรงเรียนขอขอบคุณนายธวัชชัย รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่พลศึกาาประจำอำเภอศรีเทพ ได้มาทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กนักเรียนที่อายุ 14 ปี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ธันวาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้