รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น
กระทรวงสาธารณสุข
27 พฤศจิกายน 2562
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณนายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ที่ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563

ทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้