รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ท่าเยี่ยม ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียน
นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์
วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.ท่าเยี่ยม
14 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณคณะ นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ท่าเยี่ยม ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียน ขอขอบคุณค่ะ
นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้