รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้คณะทำงานติดตามประเมินผลการใช้เงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตะกุด ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ได้ใ้หความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
นายสุรเชษฐ์ โสมาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
22 กรกฎาคม 2563
แจ้งข้าราชการครูรับทราบ โรงเรียนได้รับการประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการใช้สื่อภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ใช้ในการเรียนการสอนตามโครงการ
นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
ครู
24 กันยายน 2563

รับทราบการประเมิน
นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้