รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านางสาวชุติมณฑน์ รอดนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ได้รับการต้อนรับจากคณะครูอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผอ.รพ.สต.นาสนุ่น
รพ.สต.นาสนุ่น
27 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนบ้านจัดสรรขอขอบคุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ที่ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และให้คำแนะนำกับนักเรียน
นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563

เรียบร้อยดี
นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้