รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
นางพิมพา ทองมล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
17 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ที่ให้การตรวจสุขภาพในช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อย
นางสาวเพชรรัตน์ โนนไทย
ครูผู้ช่วย
12 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้