รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เข้าแนะแนวนักเรียน ชั้น ม.3 ซึ่งเปิดสอนระดับ ปวช. ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์ และการโรงแรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
นางสาวฉัตรฉวี บัวริคาน
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
18 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้