รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ความรู้ในการเรียนเกี่ยวกับสายอาชีพของแต่ละแผนกวิชาเกี่ยวกับความต้องการในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยมีนักเรียนที่มีเป็นศิษย์เก่ามาถ่ายทอด ประสบการณ์ในการเรียนครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นดีในปีต่อไป
นางสาวทิพยรัตน์ อาชทชัย
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
14 พฤศจิกายน 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้