รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า น.ส. รัตนาภรณ์ พูนเกิด พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก โกยทา ได้มาให้วัคซีนตามเกณฑ์ นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 2 คน ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนเ็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ
น.ส.รัตนาภรณ์ พูนเกิด
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
รพ.สต.แก่งหินปูน
2 ตุลาคม 2563
โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข รพ.สต.แก่งหินปูนเป็นอย่างยิ่ง
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้