รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประเมินการยึดติดของสารเคลือบร่องฟันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย โดยงานทันตกรรม โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อประเมินการยึดติดของสารเคลือบวัสดุฟัน
นางมนูญ ทับแต้ม
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
17 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านลำนารวย ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม
นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้