รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ทุกคนโดยเริ่มต้นประเมินตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. จากคณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง และ ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว ดำเนินเสร็จสินด้วยความเรียบร้อยแล้ว
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
8 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง และ ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว เข้าประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยมีการประชุม วางแผน แบ่งหน้าที่ และดำเนินการประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ทุกคน
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้