รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐกาน คุ้มสี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติงานพร้อมด้วย นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกให้บริการทันตกรรมป้องกัน การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันพุให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวณัฐกาน คุ้มสี
วิชาการทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน
11 กุมภาพันธ์ 2564
ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐกาน คุ้มสี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และ นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ที่ได้ออกให้บริการทันตกรรมป้องกัน การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันพุให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้