รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ เวลา 10.30 น.ชุดปฎิบัติการประจำตำบลสามแยกประกอบด้วย ปลัดอำเภอ/ ผอ. รพ.สต/อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม และเป็นขวัญกำลังใจ และคำแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งทางโรงเรียนบ้านพรหมยามไก้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดทุกประการ
นายธนภัทร ธรรมสีหา
ปลัดอำเภอ
อำเภอวิเชียรบุรี
1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบพระคุณ ชุดปฎิบัติการคณะปลัดอำเภอ/ ผอ.รพ.สต./กำนัน/ผู้ใหญ่/อสมใ ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID 19 ทางโรงเรียนบ้านพรหมยามจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้