รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา แก้วทนา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติงาน รพ.สต.พุเตย ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ 1.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ จำนวน 436 คน 2.ถอนฟันในรายที่ต้องได้รับทางทันตกรรมฉุกเฉินจำนวน 33 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวกิตติยา แก้วทนา
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.พุเตย
29 มกราคม 2563
ทางโรงพยาบาล สต.พุเตย ได้ออกและให้บริการทางทันตกรรมเด็ก ทางคณะครูได้ให้ความร่วมมือ ด้านสถานที่ และการต้อนรับได้เป็นอย่างดี โดยพบนักเรียนที่ต้องถอนฟันจำนวน 33 คน
นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์
ครู
27 มีนาคม 2563

รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้