รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ชมรมคนรักเชฟเพชรบูรณ์ มามอบสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ได้แก่ ทาสีเครื่องเล่น การปลูกผักสวนครัวที่สวนเกษตร
นายทวีป มาแสม
-
ชมรมคนรักเชฟ
9 พฤศจิกายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้