รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ชมรมคนรักเชฟเพชรบูรณ์ มามอบสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ได้แก่ ทาสีเครื่องเล่น การปลูกผักสวนครัวที่สวนเกษตร
นายทวีป มาแสม
-
ชมรมคนรักเชฟ
9 พฤศจิกายน 2563
ข้าพเจ้านายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านซับอีลุมได้รับมอบสิ่งของและส่งต่อสิ่งของที่ทางชมรมนำมามอบให้ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนเรียบร้อย
นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563

รับทราบ
นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้