รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าเจ้านายทรงพล บุญเที่ยงตรงและคณะกรรมการทันตสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันได้ออกมาประเมินการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และการแปรงฟันที่ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนแกนนำ ทบทวนความรู้ที่ได้ไปอบรมมาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ พร้อมทั้งมีฐานกิจกรรมในการเรียนรู้ด้านทันตสุขภาพ ในการมาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายทรงพล บุญเที่ยงตรง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน
16 กันยายน 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้