รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติตนดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ตอนเปิดภาคเรียน นำโดยคุณหมอสวาท กิติธะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ได้ชี้แนะแนวทางมาตรการป้องกับความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่คณะครูและสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล #ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้
คุณหมอสวาท กิติธะนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
12 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้