รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมณฑา แท่งทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ได้เข้ามานิเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธี และ ทำการตรวจฟันและเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรท์กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความสะดวกในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
นางมณฑา แท่งทอง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์
8 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ขอขอบพระคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่อ
นางสาวนัชชา แก้วมะณี
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563

ขอขอบคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่ออย่างต่อเนื่อง
นางอธิติยา เขียวสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้