รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่านมมีพร้อมดื่ม และขขอขอบคุณคุณครูที่ให้การต้อนรับ ในการกำกับดูแลติดตามครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
นายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ
19 ตุลาคม 2563
โรงเรียนขอขอบคุณนายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นอย่างยิ่ง
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้