รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้านายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา พร้อมคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้มาศึกษาดูงานในการประกันคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)เเละเยี่ยมชม รู้สึกประทับใจในความสามารถของคณะครูนักเรียน การบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียน จากที่ได้ศึกษาคณะจะได้นำความรู้จาการศึกษาในครั้งนี้นำไปพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินคนธาต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูเเละนักเรียนที่ได้ให้ความรู้ประสบการณ์ได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมในครั้งนี่้เป็นอย่างยิ่ง
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
ผอ.รร.
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
21 สิงหาคม 2563
รับทราบ
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563

รับทราบ
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้