รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ครู D.A.R.E ได้เข้ามาสอน นักเรียนชั้น ป.5 เรื่องที่ทำการสอนนักเรียน เรื่อง - บุหรี่ - พิษภัยของบุหรี่ โดยครูได้ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากในแบบเรียนที่เตรียมไว้ให้ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและสรุปเนื้อหาถึง โทษของบุหรี่ร่วมกัน
ด.ต.บุญยืน สุขศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
3 มกราคม 2563
ขอขอบพระคุณ ด.ต.บุญยืน สุขศรี ที่เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.5 ทุกสัปดาห์
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
2 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้