รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า นายศุภฐากูร เกิดเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรังอีก 2 คน ได้ออกมาให้วัคซีน dt,opv กับนักเรียน ป.1, ที่รับไม้ครบเกณฑ์ และวัคซีน HDV กับนักเรียนหญิง ป.6 และ dtกับนักเรียนชายทุกคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรัง ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายศุภฐากูร เกิดเขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บ่อรัง
5 ตุลาคม 2563
จากที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้วัควีนนักเรียนตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วนั้น โรงเรียนได้รับบริการเป็นอย่างดี การให้วัคซีนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ขอขอบคุณหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรังทุกท่าน ที่มาให้บริการ ดูแล ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ
นางพานิชย์ คงเมือง
ครู
5 ตุลาคม 2563

รับทราบ
ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้