รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าและทีมงานส่งเสริมสุขภาพได้มาฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระประดู่ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านสระประดู่ ที่ให้ความร่วมมือและทำให้การมาฉีดวัคซีนในวันนี้ลุล่วงได้ด้วยดี
นางสาวธนัญชนา อินทะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
1 ตุลาคม 2563
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 7 คน และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.6 จำนวน 4 คน
นางจำเนียร จินตนา
ครู
1 ตุลาคม 2563

รับทราบ
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้