รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ พูนเกิด นักวิชาการสาธารณสุข และ นางสาวกมลชนก โกยทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ออกให้วัคซีน MR 3 คน และ HPV 1 คน จึงขอบคุณ ณ โอกาศนี้
นางสาวรัตนาภรณ์ พูลเกิด
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.แก่งหินปูน
27 พฤศจิกายน 2562
ข้าพเจ้า นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ได้รับทราบการออกให้วัคซีน นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมยาม ทั้งหมด 4 คน จาก รพ.สต.แก่งหินปูน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาศนี้
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้