รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
นายศักภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
20 พฤศจิกายน 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้