รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
นายศักภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
20 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง นำโดย นางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง พร้อมคณะ ที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ โดยมีการแนะนำ บรรยาย เพื่อทำความเข้าใจ ให้กับนักเรียน พร้อมนำนังเรียนลงมือปฏิบัติจริง
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้