รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ พร้อมด้วยนางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา และนางสางเกศศิณี ห่ามกระโทก (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าด้วง) ได้ออกให้สุขศึกษาในเรื่องฉลาดรู้เรื่องเพศ Day Camp และโรคไวรัสโควิด-19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน
นางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.ท่าด้วง
26 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้