รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ โสมาสี คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุดของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และการติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง
นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว
กรรมการตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
31 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้แนะนำการจัดทำเอกสาร และการใช้สื่อ
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้