รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนวครั้งนี้
นายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
25 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบพระคุณคณะครูแนะแนวจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้