รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 จากนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
6 พฤศจิกายน 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้