รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันในโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก 67 ราย 2. ทา Fluoride 67 ราย 3. ส่งต่อกรณีเร่งด่วน 4 ราย 4. ฟันผุ 4 ราย 5. หินปูน 3 ราย แนะนำให้นักเรียนที่พบปัญหาสุขภาพช่องปากไปรับบริการต่อยังสถานบริการที่สะดวก ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
นางสาวกาญจนา ชุมวงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล
21 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณเจ้าพนักงานทันตสาธารณาสุขที่ได้ออกหน่วยบริการตรวจฟันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
นางสมถวิล คำแก้ว
ครู
21 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้