รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาว ภัทรพร แย้มตาด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.6 จำวน 8 คนเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบพระคุณทางคณะครูเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วงมือในการจัดเตรียมสถานที่ เอกสารไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ส่งเริมสุขภาพตำบลบ่อไทย
17 ธันวาคม 2562
ทางโรงเรียนบ้านตีบใต้ ขอขอบพระคุณนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อไทย ที่ได้มาบริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 8 คน
นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง
ครู
15 มกราคม 2563

ทราบ
นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้