รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบ NT ชั้น ป.3 จากนายศุภกร วิแสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมมแสง
4 มีนาคม 2563
ขอขอบคุณ นายศุภกร วิแสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบ NT ชั้น ป.3 เดินตรวจเยี่ยม และดูขั้นตอนการดำเนินงานการสอบพร้อมแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้