รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตามภาระกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นอย่างดี จึงขออขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางวัชรา ภุมมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบึงสามพัน
4 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณบุคลากร งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ที่ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563

รับทราบ
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้