รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ข้าพเจ้านางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์ และคณะ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลหนองไผ่ ได้ออกตรวจฟันและให้คำแนะนำการดูและสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และคัดเลือกเด้กที่มีฟันดี เข้ารับการรักษาและส่งเสริม ทีห้องฟันโรงพยาบาลหนองไผ่ จึงขอขอบคุณคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ที่ให้ความร่วมมือเป้นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
นางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลหนองไผ่
1 มกราคม 2513
การดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยดี
นางสาวสุดใจ ทวีสุข
ครู
30 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้