รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านายอิทธินันท์ ยายอด พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่องได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านเฉลียงทองเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครูรักษ์ถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ประเมินตนเองตัวชี้วัดก่อนดำเนินโครงการในปีแรกและสอบถามความก้าวหน้าของโครงการในระดับโรงเรียนพบว่าได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินตามโครงการด้วยวาจา ขอ
นายอิทธินันท์ ยายอด นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง
สพป. พช 2
17 ธันวาคม 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการครูรักษ์ถิ่นให้การต้อนรับตอบแบบสอบถามการดำเนินโครงการนำเสนอโครงการโดยนายพีรวิชญ์ มหายศ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563

ทราบขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ต้อนรับคณะมาเยี่ยมโรงเรียน
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้