รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการฉีดวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจสุขนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทางคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านสันติธรรมเป็นอย่างยิ่ง
นาฎอนงค์ ศรีถาการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม
24 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ที่ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการฉีดวัคซีน dT ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
23 กันยายน 2563

ทราบ เรียบร้อยดี
นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้