รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา เรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น การสำรวจลูกนำ้ยุงลาย การทำความสะอาดอ่างนำ้ในห้องน้ำ การใส่ทรายอะเบท การเก็บภาชนะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และการพ่นยุงเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ โดยให้ความรู้กับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสาวปวีณา สังกรณีย์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีเทพ
7 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ นางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือกออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา การทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้