รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก อบต.คลองกระจังให้มาทำการพ่นยาป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำไข้เลือดออก ที่ในห้องเรียนเเละบริเวณอาคาร โรงอาหารของโรเรียนบ้านเขาคลังเเละบริเวณโดยรอบ
นายสหคุณ ขันนาค
ลูกจ้างสาธารณะสุข
อบต.คลองกระจัง
16 ธันวาคม 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้