รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เวลา 10.00 น. วันนี้ข้าพเจ้านายภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุเตย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด กลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายภมรเทพ ศรีปลั่ง
ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี
9 ธันวาคม 2562
ผู้บริหาร คณะครูร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประวงค์ที่ตั้งไว้
นายอภิชาติ แพงวาปี
ครู
27 มีนาคม 2563

รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้