รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ออกให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจฟันนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการให้บริการทันตศึกษาและให้คำแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหาทางช่องปากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดต่อไป ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด
26 ธันวาคม 2562
คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน ในนามคณะครูขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
นายธนกฤต นามแก้ว
ครูธุรการ
9 มกราคม 2563

คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้