รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้มานิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูของนางแวววิมล เพ็งสุขผ่องขอบคุณการต้อนรับของโรงเรียนจากการสอบถามการมาสังเกตการสอนยังไม่พบปัญหาอะไรจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารของมหาวิทยาลัยปทุมธานีประมาณ 1 ชั่วโมงจึงขอตัวกลับ
นายมานะ
อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
9 พฤศจิกายน 2563
รับทราบข้อแนะนำ
นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
12 พฤศจิกายน 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้