รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายทำนอง เสมาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เพชรบูรณ์ 2.นายสมบูรณ์ จันทา ศธจ.เพชรบูรณ์ 3.นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม ศธจ.เพชรบูรณ์ 4.นางสาวลดาวัลย์ จันทร์แสน ศธจ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ และทางโรงเรียนได้ดำเนินการสาธิตการเปิด ปิด กองกิจกรรมลูกเสือให้คณะกรรมการได้รับชม คณะกรรมการได้พิจารณาด้านการบริหารงานในกองลูกเสืโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และได้ดำเนินการเสนอแนะ แนะนำ การเปิด ปิด กองกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ขอขอบคุณผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้อย่างยิ่ง
นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี
ผอ.กลุ่มลูกเสือ
ศธจ.เพชรบูรณ์
10 กันยายน 2563
ขอขอบคุณนายทำนอง เสมาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เพชรบูรณ์ 2.นายสมบูรณ์ จันทา ศธจ.เพชรบูรณ์ 3.นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม ศธจ.เพชรบูรณ์ 4.นางสาวลดาวัลย์ จันทร์แสน ศธจ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ขอขอบคุณค่ะ
นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้