รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าฝ่ายทันตสาธารณสุข และนักเรียนฝึกงานทันตภิบาล ได้มาออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรค์วารีนิช ทั้งนี้ได้แนะนำให้ไปรับบริการอื่นๆ เช่น อุดฟัน, ถอนฟัน ได้ที่ ฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณ ครู นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการออกหน่วยครั้งนี้เป้นอย่างดี
ทพญ.จรัสศรี ชาติรังสรรค์
ทันตแพทย์
รพ.วิเชียรบุรี
20 มกราคม 2563
ข้าพเจ้านายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์จากฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี เป็นอย่างยิ่งที่มาให้บริการเคลือบฟลูออไรค์นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านพรหมยาม
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้