รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ และนางสาวกัญจนพร วรรณา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง ได้มาให้ความรู้ เรื่อง ไวรัส COVID 19 และการป้องกันการจมน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันระดับเบื้องต้นสำหรับการดูแลตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางยางและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ท่าด้วง
12 มีนาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้