รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นางพัชรินทร์ บรรณทอง และ นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ได้ออกมาให้บริการตรวจฝันและทาฟลูออไรด์วาบิชแก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้
นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านซับบอน
14 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการให้นักเรียนของโรงเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดฟันและภายในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
นายวิจาร ธูปมงคล
ครู
10 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้