รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้เข้ามาให้ความรู้ในด้านการศึกษาต่อในสายอาชีพ ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งได้รับความอบอุ่นดียิ่งทุกๆ ปี นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการแนะแนวเป็นอย่างดี ทางวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสูง
คุณครูธัญรดี ปัตตังเว
ครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
14 ตุลาคม 2563
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ที่เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายอาชีพ และขอบคุณที่เข้ามาแนะแนวและให้ความไว้วางใจในนักเรียนของเรา
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้