รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนเมืองศรีเทพ แนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีและให้โอกาสนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ
นางสมจิต กลิ่นหอม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
20 มกราคม 2563
ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนวโรงเรียนเมืองศรีเทพ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้