รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้า นายศุภฐากร เกิดเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ออกมาให้บริการ รณรงค์ฉีดวัคซีน MR (หัด,หัดเยอรมัน) และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
นายศุภฐากูร เกิดเขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง
20 ธันวาคม 2562
ขอขอบคุณจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรังที่มาให้บริการนักเรียนถึงที่ มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย นักเรียนได้รับวัคซีนตามกำหนด ครบทุกคน และไม่มีปัญหาใดๆ
ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563

รับทราบ และดำเนินการแล้ว
ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้